PUBLISH—-Metallic Atomically-Thin Silicon

PUBLISH—-Metallic Atomically-Thin Silicon

Metallic Atomically-Thin Layered Silicon

PUBLISH—-Metallic Atomically-Thin Silicon

Metallic Atomically-Thin Layered Silicon
Researchers Discover New Metallic Atomically-Thin Silicon